Now showing items 1-2 of 2

  • Health in Marginalized Population Group Research Unit (HMG) 

   ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559-02-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การพัฒนาโจทย์วิจัยที่อาจดำเนินการในหลายพื้นที่ : Health in Marginalized Groups และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องกินรี 2 ...
  • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อคนชายขอบผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwannakit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09)
   คนชายขอบผู้ไม่มีสัญชาติไทยประกอบด้วยคนไร้รัฐ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย รวมประมาณห้าแสนคนซึ่งยังไม่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลต่อสถานะสุขภาพของคนชายขอบ มีการเข้าถึงบริการน้อยกว่าคนสัญชาติไทย 6 เท่า ...