Now showing items 1-2 of 2

  • กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่ 2 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   จดหมายข่าวฉบับเดือนเมษายนนี้ ส่งถึงผู้อ่านในช่วงเดือนที่มีวันสำคัญมากมาย โดยเฉพาะวันผู้สูงอายุ วันที่ย้ำให้ลูกหลานทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของผู้สูงอายุที่เป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว จากการคาดการณ์พบว่า ...
  • กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่ 3 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   กังหันลม ฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ นำเสนอหลากหลายมุมมองและวิถีปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือเกิดประกายแสงสว่างน้อยๆ นำทางให้พบกับความสุขและเห็นคุณค่าของการงานตรงหน้าที่ต้องทำทุกวัน ผ่านการบอกเล่าของผู้คนแวดวงสาธารณสุข ...