Now showing items 1-2 of 2

  • บทเรียนจากการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมพลังผู้บริโภคในภาคเหนือ 

   เล็ก สมบัติ; Lek Sombat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทเรียนจากการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคในภาคเหนือโดยการศึกษาพัฒนาการและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการก่อตัวของกลุ่มที่ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพลังผู้บริโภค ศึกษาปรัชญา ...
  • เครือข่ายทางสังคมภาคตะวันออกกับการสร้างเสริมพลังผู้บริโภค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษาเครือข่ายทางสังคมภาคตะวันออกกับการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการ รูปแบบ กลวิธี บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายทางสังคมทั้งในรูปของกลุ่ม/ชมรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคใน ...