Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

      วราวุธ ชื่นตา; Watawuth Chuenta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรใส่ใจ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนด้วยการรวมกลุ่มกันเป็นชมรมผู้สูงอายุ ...