Now showing items 1-1 of 1

    • การสำรวจความคิดเห็น และความนิยมต่อรายการ ชีวิตที่ออกแบบได้: Design for Life 

      สิรินทร พิบูลภานุวัธน์; ธีรพงษ์ บุญรักษา; สุนิดา ศิวปฐมชัย; สุภาพร ฤดีจำเริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-09)
      รายการชีวิตที่ออกแบบได้ : Design for Life” นี้เป็นรายการสารคดีเกี่ยวกับระบบสุขภาพในสังคมไทย ผลิตโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 11.30-12.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) รวมทั้งสิ้น 47 ...