Now showing items 1-1 of 1

    • การอภิบาลบทบาทการซื้อบริการในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย 

      บัลลังก์ อุปพงษ์; Ballang Uppapong; วินัย ลีสมิทธิ์; Vinai Leesmidt (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      การศึกษานี้เพื่อประเมินการอภิบาลและการจัดการสำหรับซื้อบริการสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การรับฟังบรรยายสรุปจากเจ้า ...