Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาดัชนีวัดความเชื่อมันต่อระบบสุขภาพของประชาชน ระยะที่ 2 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555)
   ในการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินความเชื่อมั่นซึ่งเป็นความรู้สึกหรือการรับรู้ของประชาชน ที่มีต่อระบบสุขภาพมากกว่าการประเมินข้อเท็จจริงของระบบสุขภาพ ...
  • ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ. 2553 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; สุวรรณี วังกานต์; วีระศักดิ์ พุทธาศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ. 2553 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสมรรถนะของระบบสุขภาพ โดยข้อมูลท ...