Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดทำรายการยาเพื่อการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดค่ายา 

      รุ่งเพ็ชร เจริญวิสุทธิวงศ์; Rungpetch Charoenwisutiwong (โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541)
      การจัดทำรายการยาเพื่อการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดค่ายาดัชนีผู้บริโภคหมวดค่ายาเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีราคาผู้บริโภค ในการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคยา กองดัชนีราคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ได้อาศัยรายการยาจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ...