Now showing items 1-4 of 4

  • การศึกษาต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

   วิน เตชะเคหะกิจ; ศิรรัตน์ ชูศรี; ศศิวิมล ชัยกูล; นิชนันท์ กาญจนสุภัค; สิรินาถ จันทร์ลา; เด่นชัย ชัยสวัสดิ์; วศพล ปิติเกื้อกูล; เพ็ญพิชา แก้วพิชัย; ธีรนพ ชูฤทธิ์; เบญจวรรณ ไชยขันธ์; Win Techakehakij; Sirarat Chusri; Sasiwimol Chaigool; Nichanone Kanjanasuphak; Sirinat Junla; Denchai Chaisawat; Wasapol Pitiguagool; Phenphicha Kaewphichai; Theranop Churit; Benjawan Chaikhun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12)
   ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดกับผู้ป่วยและผู้ดูแลขณะที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาล ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญในมุมมองของสังคม กระนั้นก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกา ...
  • การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ของผู้ป่วยในที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

   วิน เตชะเคหะกิจ; วิลาสินี ฉิมภักดี; ภาคภูมิ ตัณฑสุกิจวณิช; จันทร์วดี วงศ์สุวัฒน์; กฤตธี สันติวณิชย์; Win Techakehakij; Wilasinee Chimpakdee; Pakphom Tuntasukijwanich; Janwadee Wongsuwat; Krittee Santiwanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   งานวิจัยที่ผ่านมาได้ศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ของผู้ป่วยในในประเทศไทย กระนั้นก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาที่วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนส่วนนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่ ...
  • ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง 

   วิน เตชะเคหะกิจ; พิรกิจ วงศ์วิชิต; ธีรยุทธ สุขโสม; อภิชญา บุรพัฒนานนท์; วัชลาวลี แย้มแก้ว; กาญจน์กนก พูลติ้ม; ปฐมพร แก้ววานิช; สุภิดา ลอยธาร; ชนินาถ อินทร์ด้วง; ปฐมาวดี ชิตเพชร; วัชพล ธนมิตรามณี; Win Techakehakij; Piragit Wongwichit; Thirayut Suksom; Apichaya Burapatthananon; Watchalawalee Yamkaew; Kankanok Pooltim; Pathomporn Kaewwanich; Supida Loytharn; Chaninat Induang; Phatthamawadee Chitphet; Vatchapon Tanamittramanee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-06)
   ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่การศึกษาเกี่ยวกับขนาดของภาระทางการเงินของครัวเรือนเกี่ยวกับต้นทุนนี้ยังมีน้อยอยู่ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิ ...
  • ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ที่สูงขึ้นเนื่องจากการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนไปที่โรงพยาบาลจังหวัด 

   วิน เตชะเคหะกิจ; Win Techakehakij; กนกพร พุทธารักษ์; Kanokporn Puttarak; กนกวรรณ แซ่ห่าน; Kanokwan Sae-han; ภานุพงศ์ เฟื่องฟุ้ง; Panupong Fuangfung; จตุรนต์ ชยุตวานิชกุล; Chaturon Chayuttawanitchakul; รัชพล ปราบราย; Ratchapon Prabrai; กาญจนา ทองทิพย์; Kanchana Tongtip; กรกนก นราวีรวุฒิ; Kornkanok Naraweerawut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09)
   การส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนไปยังโรงพยาบาลจังหวัดทำให้ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ในการรักษาสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ ยังไม่มีการศึกษาที ...