Now showing items 1-1 of 1

    • การวัดภาวะวิกฤตการเงินด้านสุขภาพ จากผลกระทบต่อความยากจน 

      วิโรจน์ ณ ระนอง; Viroj Na Ranong; อัญชนา ณ ระนอง; Anchana Na Ranong; อรรถกฤต เล็กศิวิไล; Attakrit Leckcivilize (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะวิกฤตทางการเงินด้านสุขภาพหลายชิ้นในระยะหลังใช้สัดส่วนรายจ่ายด้านสุขภาพต่อรายรับหรือรายจ่ายรวมของครัวเรือนเป็นตัวชี้วัดภาวะวิกฤตการเงินด้านสุขภาพของครัวเรือนซึ่งบางครั้งได้ผลลัพธ์ที่ขัดกับสามัญสำนึก ...