Now showing items 1-1 of 1

    • ศิลปกรรมบำบัดเด็กเหยื่อน้ำหลาก ดินถล่มที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

      เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti; ประภา โสฬสจินดาขนันทวรศิลป์; Prapa Sorosjinda-Nunthawarasilp; สมัย ศิริทองถาวร; Samai Sirithongthaworn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      ศิลปกรรมบำบัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นวิธีบำบัดภาวะผิดปรกติทางจิตใจในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประเภทที่เกิดจากได้รับการทำร้ายจิตใจ คณะผู้วิจัยนี้ได้นำวิธีการไปประยุกต์ใช้ในเด็กผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากภัยธรรมชาติ ...