Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

      ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์; Thiranan Anawaj-siriwongs (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้งานวิจัยของสวรส. รวมถึงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยของสวรส. โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานวิจัยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักวิชาการ ...