Now showing items 1-1 of 1

    • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารระเหยที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการละคร 

      พรประภา แกล้วกล้า; ประภัสสร ปรีเอี่ยม; วงศวัฒน์ ปัญญาวุฒิวงศ์; กิ่งทอง พันทิอั้ว; วีรยา เรืองเจริญ (โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่องยาเสพติด, 2552-05)
      การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารระเหยที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการละคร เป็นการวิจัยประเมินผลโดยใช้ตัวแบบเหตุผล ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร ร่วมกับการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ การร่วมกิจกรรม ...