Now showing items 1-6 of 6

  • การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพอง 

   ยรรยงค์ อินทร์ม่วง; Yanyong Inmuong; นฤมล แสงประดับ; บัญชร แก้วส่อง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพองการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา และวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำพอง ...
  • การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำนครนายก 

   ยรรยงค์ อินทร์ม่วง; Yanyong Intramuang; นาวิน โสภาภูมิ; สุภาวดี บุญเจือ; สมพร อุดมวินิจศิลป์; สรัญญา โพธิ์ทอง; Nawin Sopapum; Supawadee Bunchuea; Somporns Udomwinisin; Sarunya Pothong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ชุมชนเกษตรกรรมลุ่มน้ำย่อยนครนายกใช้แม่น้ำนครนายกเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเพาะปลูก นาข้าว พืชสวน และบ่อกุ้ง บ่อปลา น้ำที่ผันเข้าสู่เรือกสวนไร่นาและครัวเรือนเหล่านั้นถูกจัดสรรและกระจายน้ำผ่านคูคลองชลประทาน ...
  • นโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการโขง-ชี-มูล 

   อุไรวรรณ อินทร์ม่วง; Uraiwan Inmuang; สรัญญา โพธิ์ทอง; สมพร อุดมวินิจศิลป์; Sarunya Pothong; Somporn Udomwinisil (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   “นโยบายสาธารณะ ผลกระทบตjอสุขภาพ กรณีศึกษา โขง-ชี-มูล” เป็นอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งที่ชุมชนได้รับผลกระทบทางสุขภาพอันเกิดจากการพัฒนาโครงการของภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาถึงผลกระทบของโครงการในหลายด้านจากหลายๆ องค์กร ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 5 : มลพิษทางน้ำ การจัดการโดยหลักเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสุขภาพ 

   ยุวดี คาดการณ์ไกล; ชูชัย ศุภวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 5 : สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ มลพิษทางน้ำ : การจัดการโดยหลักเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสุขภาพ
  • สภาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชน 

   สมพร จันทระ; Somporn Chantara; ชิตชล ผลารักษ์; วีระ วงศ์คำ; ชมนาด พจนามาตร์; นงเยาว์ อุดมวงศ์; Chitchon Palarak; Weera Wongkhom; Chomnard Potjanamart; Nongyao Udomwong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการศึกษาสถาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชนได้ทำการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวเพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นระยะประมาณ 8 เดือน คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 ถึง กรกฎาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) ...
  • โครงการศึกษาสภาพการณ์ที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพของชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการขนาดใหญ่ 

   แมน ปุโรทกานนท์; Maen Purotakanon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   รายงานฉบับนี้เป็นบันทึกการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาวะสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รายรอบเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้น โดยที่มิได้มีการศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่าง ...