Now showing items 1-1 of 1

    • ความเสี่ยงและความปลอดภัย: การโดยสารรถตู้สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

      อมราพร สุรการ; Amaraporn Surakarn; ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์; Napattararat Chaiakkarakan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทำความเข้าใจธรรมชาติของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้สาธารณะในชีวิตประจำวัน ผ่านมุมมองของผู้โดยสารและคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะ 2) ค้นหาแนวทางในการป้องกันอันตรายข ...