Now showing items 1-1 of 1

    • ผู้พิการจากมุมมองทางปรัชญา 

      ปกรณ์ สิงห์สุริยา; วิภาดา อังสุมาลิน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549-07)
      รายงานการศึกษาเรื่อง ผู้พิการจากมุมมองทางปรัชญา ภาคใต้โครงการ ศาสนากับคนพิการในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์และทฤษฎีต่างๆ ทางปรัชญาที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้พิการ รวมถึงศึกษากรอบแนวคิดในการเสริมคุณค่ ...