Now showing items 1-3 of 3

  • การบัญญัติศัพท์ภาษาไทย 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบัญญัติศัพท์และการจัดทำพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งมีวิทยากรบุคลากรวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน 7 ท่าน เป็นผู้อภิปราย ผู้เขียนได้เข้ ...
  • ศัพท์บัญญัติ : peer review 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   จากการประชุมคณะราชบัณฑิตที่ปรึกษา ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้มีมติบัญญัติศัพท์และคำนิยามศัพท์ peer review ตามมติของคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ (จดหมายลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
  • หลักการบัญญัติศัพท์วิชาการ 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-09)