Now showing items 1-2 of 2

  • การบัญญัติศัพท์ภาษาไทย 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบัญญัติศัพท์และการจัดทำพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งมีวิทยากรบุคลากรวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน 7 ท่าน เป็นผู้อภิปราย ผู้เขียนได้เข้ ...
  • ศัพท์สับสน : การบำบัดกับการรักษา 

   สมชัย บวรกิตติ; จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)