Now showing items 1-1 of 1

    • ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขชุมชน จังหวัดแพร่ 

      กิตตินันท์ อนรรฆมณี; Kittinan Anakamanee; ปรีดา ดีสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายให้จัดตั้งครบทุกหมู่บ้านในปี พ.ศ.2537 การศึกษาครั้งนี้มุ่งที่จะประเมินประ ...