Now showing items 1-2 of 2

  • กองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปรียะ ชาวบ้านทำได้ บทเรียนที่ไอ.เอ็ม.เอฟไม่ได้สอนแต่ต้องเรียน 

   อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร; Aphisit Thamrongwarangkul; ยงยุทธ ขจรธรรม; ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร; นิรวรรณ รวมธรรม (มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่น, 2542)
   กองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปรียะชาวบ้านทำได้ : บทเรียนที่ไอ.เอ็ม.เอฟไม่ได้สอนแต่ต้องเรียนกองทุนออมทรัพย์คลองเปรียะ กองทุนของชาวคลองเปรียะ โดยชาวคลองเปรียะและเพื่อชาวคลองเปรียะได้ดำเนินกิจการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ...
  • รายงานผลโครงการวิจัยกองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปรียะ กับการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพ 

   อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร; Aphisit Thamrongwarangkul; ยงยุทธ ขจรธรรม; ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร; ดวงพร เฮงบุณยพันธ์; นิรวรรณ รวมธรรม (มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี, 2541)
   รายงานผลโครงการวิจัยกองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปรียะ กับการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพกองทุนออมทรัพย์คลองเปรียะ กองทุนของชาวคลองเปรียะ โดยชาวคลองเปรียะ และเพื่อชาวคลองเปรียะ ได้ดำเนินกิจการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 1 เมษายน ...