Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน 

   ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachotphanit; สุพล ลิมวัฒนานนท์; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; กิตติ พิทักษ์นิตินันท์; Supon Limwattananon; Chulaporn Limwattananon; Kitti Pitaknitinan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชนด้วยการนำแบบจำลอง Data envelopment analysis มาประยุกต์ใช้ ผลการศึกษานำมาซึ่งตัวแปรที่สำคัญของปัจจัยนำเข้า คือ จำนวน full time ...
  • การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล 

   ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; เฉลิมพล แจ่มจันทร์; ครรชิต สุขนาค; ชาญวิทย์ ทระเทพ; วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ; ผลิดา ภูธรใจ; พัชนี ธรรมวันนา; นัฐนี บัณฑะวงศ์; สุพินดา สาทรกิจ (สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2552-06)
   การศึกษาวิจัยติดตามประเมินประสิทธิภาพสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานพยาบาลของรัฐดังกล่าว ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลที่ได้มาจ ...