Now showing items 1-1 of 1

    • สิทธิในสุขภาพ : จากเสรีนิยม สู่ชุมชนนิยม 

      ศรีประภา เพชรมีศรี; Sriprapha Petcharamesree (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      งานวิจัย สิทธิในสุขภาพ : จากเสรีนิยม สู่ชุมชนนิยม มีเป้าหมายที่การพิเคราะห์สาระของสิทธิมนุษยชนในแนวคิดทฤษฎีเสรีนิยมและชุมชนนิยม การศึกษาพยายามพิจารณาว่าจากสมมุติฐานที่มาที่แตกต่างกัน คือในขณะที่เสรีนิยมเน้นเสรีภาพของปัจเ ...