Now showing items 1-2 of 2

  • รหัสโรคและรหัสผ่าตัด หัตถการในประเทศไทย 

   ไชยยศ ประสานวงศ์; Chaiyos Prasanwong; สาหร่าย เรืองเดช; สันติ โลกเจริญลาภ; วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล; ชัยวัฒน์ พันธรัศมี; มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษาสถานการณ์การให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการที่เป็นจริงในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาอันเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการต่อไป การศึกษาประกอบด้วยการสำรวจสถานกา ...
  • สาเหตุการตาย ICD-10 

   วรรษา เปาอินทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)