Now showing items 1-2 of 2

  • การระบาดของโรคหัดในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 2547-2548 

   วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์; Worawit Tantiwattanasap; สุพาภรณ์ สุยะสืบ; Supaporn Suyasurp; อนุพงษ์ อนุเมธางกูร; Anupong Anumathangkoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   คณะผู้รายงานดำเนินการศึกษาการระบาดของโรคหัดในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นผลจากความครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยรวบรวมรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัดในช่วงเดือนมกราคม ...
  • ภาระโรคในคนไทยและแนวคิดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

   จิตร สิทธีอมร; Chirt Sitthi-Amorn; วัฒนา ส.จั่นเจริญ (วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541)
   ภาระโรคในคนไทยและแนวคิดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา มีรายงานเรื่องภาระโรคของประชากรในประเทศไทยหลายฉบับที่พยายามรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดเท่าที่พบ เช่น รายงานของคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ, ...