Now showing items 1-3 of 3

  • การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ 

   อดิศวร์ หลายชูไทย; Adit Laichoothai; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟฟูโล; จิตปราณี วาศวิท; ดวงกมล วิมลกิจ (โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติการศึกษานี้มุ่งเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Account - NHA) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.กำหนดคำนิยามรายจ่ายสุขภาพอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ...
  • บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2539 และ 2541 

   สถิรกร พงศ์พานิช; Sathirakorn Pongpanich; วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; จิตปราณี วาศวิท (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2539 และ 2541วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพ-แห่งชาติให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีการกำหนดคำนิยามรายจ่ายสุขภาพและพัฒนาคู่มือระเบียบวิธีการ-เก็บข้อมูล การประมาณการรายจ่ายสุขภา ...
  • มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 

   รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; Rungphech Sakulbamrungsil (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547)
   มูลค่าการบริโภคยา (National Drug Consumption) ของประเทศไทยเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยสะท้อนระบบยาและระบบสุขภาพของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Account- NHA) ...