Now showing items 1-4 of 4

  • HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : วิกฤติ P4P พลังปัญญาหาทางออก 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-06)
   ฉบับนี้ได้หยิบ ประเด็นการจ่ายค่าตอบเเทนตามผลปฏิบัติงาน หรือ P4P มานำเสนอในมุมมองทางวิชาการให้ทุกท่านทราบในรายงานฉบับพิเศษ โดย สวรส. ได้จัดเวทีวิชาการ “วิกฤติ P4P ระดมพลังปัญญา ร่วมหาทางออก”ขึ้น เพื่อให้เกิดการเเลกเปลี่ยน ...
  • P4P: Pay for Performance 

   ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; Yongyuth Pongsupap (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556-05-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
  • การบริหารค่าจ้างในมุมมองของ HR และเทคนิคการบริหารแบบ Pay for Performance (P4P) 

   รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ (Thai Skill Plus Co.,Ltd, 2556-05-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
  • มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2556-05-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ