Now showing items 1-1 of 1

    • ประสบการณ์การทำงาน R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

      ศิริมา โคตตาแสง; Sirima Koodtasang (โรงพยาบาลหนองกุงศรี, 2552-07-17)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 4 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข็นงาน R2R ให้สำเร็จในหน่วยงาน วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ...