Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์เพื่อข่าวสุขภาพเพื่อประชาชน 

      สุภิญญา กลางณรงค์; Supinya Khlangnarong; โสวรรณ คงสวัสดิ์; พวงพนา คุณวัฒน์; Sowan Khongsavad; Phuangpana Khunwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      รายงานการวิจัยเรื่อง สื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจรายวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องการสุขภาพของคนไทย โดยเน้นที่รายการเพื่อสุขภาพโดยตรง ทั้งนี้เริ่มจากการสำรวจผังรายการโดยภาพรวม ...