Now showing items 1-1 of 1

    • การระบาดของโรคหัดในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 2547-2548 

      วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์; Worawit Tantiwattanasap; สุพาภรณ์ สุยะสืบ; Supaporn Suyasurp; อนุพงษ์ อนุเมธางกูร; Anupong Anumathangkoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      คณะผู้รายงานดำเนินการศึกษาการระบาดของโรคหัดในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นผลจากความครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยรวบรวมรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัดในช่วงเดือนมกราคม ...