Now showing items 1-1 of 1

    • รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546 

      วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; จิตปราณี วาศวิท; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; จิราวรรณ บุญเพิ่ม (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2549)
      ในพ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้สร้างคำถามที่ใช้ประเมิณสถานะสุขภาพ 9 ข้อ เป็นคำถามที่ประเมิณสุขภาพกาย 4 มิติ ( การเคลื่อนไหว, การดูแลตนเอง, การทำกิจกรรมปกติ, การเจ็บป่วย ไม่สบาย) ...