ประเภทผลงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายการใหม่

 • มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่กระทำในมนุษย์ 

  วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2556)
  เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลและองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยทางสุขภาพที่กระทำในมนุษย์ ได้แก่ การศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์, พฤติกรรมศาสตร์, สังคมศาสตร์ และการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแน ...
 • แบบแผนการเขียนองค์การอนามัยโลก 

  วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2555)
  หนังสือแนะนำการเขียนเอกสารตามแบบฉบับขององค์การอนามัยโลก แปลจากหน้งสือชื่อเรื่อง WHO Style Guide
 • ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

  ภาวิน ศิริประภานุกูล; Pawin Siriprapanukul (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
  โดยหลักการแล้ว การวิเคราะห์ระบบภาษีของประเทศใดประเทศหนึ่ง จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ควบคู่ไปกับโครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากโดยปกติแล้ว ภาษีคือแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาล ซึ่งในกรณีที่รัฐบาลมีคว ...
 • การสำรวจองค์ความรู้ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย 

  ภาวิน ศิริประภานุกูล; Pawin Siriprapanukul (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
  การบังคับใช้ภาษีผลได้จากทุนจะ “มุ่งจัดเก็บจากกลุ่มคนมีรายได้สูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถปรับปรุงระบบภาษีไทยให้มีลักษณะการจัดเก็บอัตราก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาษีผลได้จากทุนยังถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มร ...
 • ระบบประกันสังคมของไทย 

  ภัทชา ด้วงกลัด (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
  ระบบประกันสังคมเป็นหลักประกันสังคมสำคัญที่ช่วยให้กำลังแรงงานของประเทศจัดการกับความเสี่ยงในการดำรงชีวิตได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ถึงแม้ว่าระบบการประกันสังคมของไทยจะมีมานานกว่า ...
 • การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม 

  ปกป้อง ศรีสนิท; Pokpong Srisanit (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
  ถ้าจะกล่าวว่า“ระบอบ ประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา”แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม ...
 • ระบบค่าปรับทางอาญา 

  อิสร์กุล อุณหเกตุ; Itsakul Unahakate (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
  โทษปรับ คือโทษทางอาญาฐานหนึ่ง ซึ่งมีข้อดีในแง่ต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำกว่าโทษจำคุก คุมประพฤติ และกักบริเวณ นอกจากนี้ สังคมยังไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากโทษจำคุก และผู้กระทำผิดไม่เกิด ‘ตราบาป’ ดังนั้นการใช้โทษปรับแ ...
 • การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย 

  เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
  โดยทั่วไปแล้วสภาพการแข่งขันในตลาดในทางปฏิบัตินั้นยังห่างไกลจากการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม เนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรกกฎกติกาของภาครัฐอาจจำกัดการแข่งขันในตลาด ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่มิใช่เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น ...
 • การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย 

  ภูมินทร์ บุตรอินทร์; Bhumindr Butr-indr (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
  ถ้าจะกล่าวว่า “ระบอบประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา” แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม ...
 • ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  แบ๊งค์ งามอรุณโชติ; Bank Ngamarunchot (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
  ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงกันนั้นไม่ใช่ปัญหาทางกายภาพที่แยกขาดจาก “คน” หรือ “สังคม” การที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมโดยเฉพาะการทำให้เกิด “ความขัดแย้ง” เช่นเมื่อโรงงานปลดปล่อย ...
 • เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย 

  นนท์ นุชหมอน; Nondh Nuchmorn (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
  ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาภูมิทัศน์การเคลื่อนย้ายทรัพยากรอาหารทั้งภายในและระหว่างประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบไป อย่างมากด้วยแรงผลักดันทั้งจากผู้บริโภคในสังคมสมัยใหม่และจากประเทศผู้นำเข้าที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน คุณภาพและความ ...
 • โฉนดชุมชน 

  สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
  โฉนดชุมชนกลายเป็นคำพูดติดปากที่มักถูกกล่าวอ้างถึงในระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหา การจัดการที่ดินในประเทศไทยและถือเป็นนโยบายที่จับต้องได้ของรัฐบาลนายก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังจากที่มีการ ...
 • การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

  สฤณี อาชวานันทกุล; Sarinee Achavanuntakul (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจถ้าปล่อยให้เลวร้ายลงเรื่อยๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็น ‘ปัญหา’ ที่คุกคามความอยู่ดีมีสุขของสังคมเนื่องจากสินทรัพย์อย่างเช่น หลักทรัพย์และที่ดินทวีมูลค่าตามกาลเวลาความ ...
 • รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ 

  พรเทพ เบญญาอภิกุล; วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2556)
  นำเสนอบทสำรวจกรณีศึกษาแนวทางการกำหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสมในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร, บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในแง่ขอบเขตและโครงสร้างตลาด แนวโน้มการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บทบาทการกำกับดูแลของภาครัฐ ...
 • การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น 

  ดวงมณี เลาวกุล (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่ามีความสำคัญมากและได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้มีบทบัญญัติให้มีการกระจายอำนาจใ ...
 • การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วรัญญู เสนาสุ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
  กระบวนการกระจายอำนาจและหลักการปกครองตนเอง (Decentralization and Local Self-government) ส่งผลให้เกิดการขยายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน แนวความคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นของไทยจึงเกิดขึ้น ...
 • การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น 

  ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; Supasawad Chardchawarn (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
  การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ที่กำลังจะได้อ่านต่อไปนี้ เป็นความพยายามในการชี้ให้เห็นถึงประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดก ...
 • NBTC Policy Watch โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม 

  พรเทพ เบญญาอภิกุล; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2556)
  1. เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรในการกำกับดูแลของ กสทช. กับ หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ พร้อมเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส 2. เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นของ กสทช. ในการไม่ออกเกณฑ์ประกวดคุณสมบัติทีวีดิจิตอลสาธารณะ 3. ปัญหา ...
 • การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย: การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

  สฤณี อาชวานันทกุล (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจถ้าปล่อยให้เลวร้ายลงเรื่อยๆ ได้พิสูจน์ ให้เห็นว่าเป็น ‘ปัญหา’ ที่คุกคามความอยู่ดีมีสุขของสังคม เนื่องจากสินทรัพย์อย่างเช่น หลักทรัพย์ และ ที่ดิน ทวีมูลค่าตามกาลเวลา ...
 • การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

  สุมาลี ประทุมนันท์; กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล; วรลักษณ์ ศรีใย (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน( สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-05)

ดูทั้งหมด