Now showing items 22-23 of 23

  • โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย 

   เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   ประเทศไทย ได้ใช้ระบบการเฝ้าระวังโรคมะเร็งโดยใช้ทะเบียนมะเร็งประชากรในแต่ละภาคของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ด้วยการสนับสนุนขององค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer: IARC) ...
  • โรคเบาหวานในคนไทย 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-10)