Now showing items 1-20 of 23

  • 0.7 องศา ร้ายกว่าที่คุณคิด 

   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2551-05)
  • การดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-06)
  • การตายของมารดาในประเทศไทย 

   ยงเจือ เหล่าศิริถาวร; Yongjua Laosiritaworn (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   การตายของมารดา มีผลกระทบต่อการพัฒนาสาธารณสุขอย่างสูง อัตราส่วนการตายมารดา (Maternal mortality ratio, MMR) เป็นเครื่องบ่งชี้ด้านสุขภาพอนามัยที่สำคัญ ของประชาชนและถูกใช้เป็นตัวชี้วัดสำคัญ ของงานอนามัยแม่และเด็ก ประเทศต่างๆ ...
  • การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548-09)
   การตาย เป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาด้านสาธารณสุข และเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ในทางหนึ่ง เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยลดโอกาสในการสัมผัสปัจจั ...
  • การบริโภคผักผลไม้ของคนไทย 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-08)
   อาหารที่บริโภค มีความสำคัญต่อสภาวะสุขภาพ การศึกษาในอดีตพบว่าผักและผลไม้มีผลในด้านเป็นปัจจัยคุ้มครอง (protective factor) ต่อโรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease) โรคหลอดเลือดในสมอง (stroke) มะเร็งปอดและมะเร็งของทางเดินอาหาร ...
  • การประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง 

   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2553)
   การประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 “ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง” วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการสาธารณสุขไทย ...
  • การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน 

   วิชัย เอกพลากร (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-01)
   ปัจจุบันเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดโรคหนึ่ง และมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากสถิติจำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 50 ล้านคนในปีพ.ศ. 2528 เพิ่มเป็นกว่า 170 ...
  • การศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดปัญหาแอลกอฮอล์ระดับนานาชาติและระดับชาติและการพัฒนาดัชนีชี้วัดปัญหาแอลกอฮอล์ 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร (สานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2553)
   การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความจำเป็นที่จะต้องรู้สถานการณ์ต่างๆ อย่างถ่องแท้ เหมือนการออกเดินทางผจญภัยหากรู้ลมฟ้าอากาศจะทำให้สามารถเตรียมการรองรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การจะรู้สถานการณ์ที่แม่นยำได ...
  • การเคลื่อนไหวร่างกายของคนไทย 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-07)
   การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือกิจกรรมทางกาย (Physical Activities) หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งถ้าได้กระทำสม่ำเสมอจะเป็นพฤติกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพ และมีผลต่อการป้องกันโรคที่สำคัญต่อไปนี้คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองตีบ ...
  • ความดันโลหิตสูงในคนไทย 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-09)
   ความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โดยพบว่าความดันซิสโตลิกที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 10 มิลลิเมตรปรอท จะทำให้ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ ...
  • ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; กัญจนา ติษยาธิคม; ภูษิต ประคองสาย; วลัยพร พัชรนฤมล (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548-11)
   เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ช่องว่างทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อความแตกต่างด้านสุขภาพระหว่างคนจนกับคนรวย ซึ่งเป็นไปตาม วัฏจักร “โง่-จน-เจ็บ” ถึงแม้ว่า ในยุคหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนไทยเกือบทุกคนจะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าถ ...
  • ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   ความตาย เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางความเชื่อ หลายคนอาจจะมองว่า การตายเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้า หรือเป็นผลมาจากกรรมเก่า ที่มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อันเป็นไปตามธรรมชาติ หรือวิบากกรรมของแต่ละคน แต่ใน ...
  • บัญชีรายจ่ายสุขภาพ 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; จิตปราณี วาศวิท (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   ในปีหนึ่งๆ ประชากรในประเทศของเราต้องจ่ายเงิน เพื่อการรักษาพยาบาลตนเองไปมากน้อยเพียงใด? อาจมีผู้สงสัยว่าเมื่อเราจ่ายภาษีแล้ว ทำไมเรายังต้องมารับภาระในการจ่ายเงินเพื่อซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชนอีก คำถามเหล่านี้ทำให้ต้อ ...
  • ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน 

   ยอดพล ธนาบริบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-03)
   การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนของการศึกษานี้ ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance หรือ IS) จากโรงพยาบาล 28 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2546 (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ...
  • พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-06)
   โดยทั่วไปการสูบบุหรี่หมายความรวมถึงการใช้ยาสูบ (tobacco) ในหลายวิธีด้วยกัน ที่แพร่หลายมากที่สุดคือ การมวนใบยาสูบด้วยกระดาษทั้งที่ทำในโรงงานหรือมวนเองที่บ้าน การสูบโดยนำยาสูบบรรจุในกล้องแล้วจุดสูบคือไปป์ (pipe) หรือเคี้ยว ...
  • วิเคราะห์คุณภาพข้อมูลมะเร็งและศึกษาสถานการณ์โรคมะเร็งและความสัมพันธ์กับแนวโน้มและการกระจายของปัจจัยเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

   หัชชา ศรีปลั่ง (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ, 2553-07)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์ คุณภาพของการจดทะเบียนและแหล่งข้อมูลอื่นๆ 2. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์โรคมะเร็งและความสัมพันธ์กับแนวโน้มและการกระจายของปัจจัยเสี่ยง จากแหล่งข้อมูลที่มีเพื่อการวางยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา ...
  • สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 

   ยอดพล ธนาบริบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-02)
   ประเทศไทย มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นเฉลี่ย 75,000 ครั้งต่อปี มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 13,000 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าปีละ 900,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น จึงอาจกล่า ...
  • สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย 

   ปรีชา เปรมปรี; เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย; ถนอม น้อยหมอ; ฉันทนี บูรณะไทย (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548-12)
   โรคไข้หวัดนก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งก่อการให้เกิดการติดเชื้อทั้งในมนุษย์ และสัตว์หลายชนิด เช่น ม้า สุกร แมว นก ไก่ เป็นต้น การเกิดโรคในสัตว์โดยเฉพาะในสัตว์ปีกเกิดขึ้นมานานกว่า ...
  • อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ. 2548 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ณรงค์ กษิติประดิษฐ์; อรพิน ทรัพย์ล้น (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-11)
   อัตราตาย ระดับจังหวัด มีความสำคัญในการใช้เปรียบเทียบ ความแตกต่างของการตายโดยเฉพาะรายสาเหตุ ระหว่างจังหวัด ซึ่งจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด และช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ ...
  • อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ. 2549 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ณรงค์ กษิติประดิษฐ์; อรพิน ทรัพย์ล้น (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-12)
   อัตราตาย ระดับจังหวัด มีความสำคัญในการใช้เปรียบเทียบ ความแตกต่างของการตายโดยเฉพาะรายสาเหตุ ระหว่างจังหวัด ซึ่งจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด และช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ ...