Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย 

      ปรีชา เปรมปรี; เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย; ถนอม น้อยหมอ; ฉันทนี บูรณะไทย (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548-12)
      โรคไข้หวัดนก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งก่อการให้เกิดการติดเชื้อทั้งในมนุษย์ และสัตว์หลายชนิด เช่น ม้า สุกร แมว นก ไก่ เป็นต้น การเกิดโรคในสัตว์โดยเฉพาะในสัตว์ปีกเกิดขึ้นมานานกว่า ...