Now showing items 1-1 of 1

    • บัญชีรายจ่ายสุขภาพ 

      วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; จิตปราณี วาศวิท (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
      ในปีหนึ่งๆ ประชากรในประเทศของเราต้องจ่ายเงิน เพื่อการรักษาพยาบาลตนเองไปมากน้อยเพียงใด? อาจมีผู้สงสัยว่าเมื่อเราจ่ายภาษีแล้ว ทำไมเรายังต้องมารับภาระในการจ่ายเงินเพื่อซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชนอีก คำถามเหล่านี้ทำให้ต้อ ...