Now showing items 1-20 of 22

  • การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกล้มในผู้สูงอายุไทย 

   แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์; จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม; สุจิตรา บุญหยง (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2548-01)
  • การจัดทำข้อเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย การใช้ฟลูออไรด์ Water Fluoridation, Fluoride Supplements, Fluoridated milk and Fluoride varnish 

   ศิริรักษ์ นครชัย; ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ (เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548-05-15)
  • การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2551)
   คุณรู้หรือไม่ โครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ประชากรวัยเด็กลดลง สวนทางกับประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ประชากรวัยแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุถึง ...
  • เรื่องเล่าจากพื้นที่ : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; วณี ปิ่นประทีป (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2552-05)
   หนังสือเล่มนี้ รวบรวมความรู้ที่เรียกได้ว่าเป็นปัญญาปฏิบัติ หมายความว่า เป็นความรู้ที่ไม่ใช่ข้อสรุปวิชาการ แต่เป็นความรู้ว่าด้วยวิธีการทำงานมาถ่ายทอดให้ได้รับรู้ ความรู้ในทางปฏิบัติ ไม่มีในตำรา แต่สามารถพบได้ผ่านการจัดกระ ...
  • การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม 

   ปกป้อง ศรีสนิท; Pokpong Srisanit (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   ถ้าจะกล่าวว่า“ระบอบ ประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา”แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม ...
  • ระบบประกันสังคมของไทย 

   ภัทชา ด้วงกลัด (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   ระบบประกันสังคมเป็นหลักประกันสังคมสำคัญที่ช่วยให้กำลังแรงงานของประเทศจัดการกับความเสี่ยงในการดำรงชีวิตได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ถึงแม้ว่าระบบการประกันสังคมของไทยจะมีมานานกว่า ...
  • การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น 

   ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; Supasawad Chardchawarn (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ที่กำลังจะได้อ่านต่อไปนี้ เป็นความพยายามในการชี้ให้เห็นถึงประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดก ...
  • การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น 

   ดวงมณี เลาวกุล (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่ามีความสำคัญมากและได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้มีบทบัญญัติให้มีการกระจายอำนาจใ ...
  • การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย 

   เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   โดยทั่วไปแล้วสภาพการแข่งขันในตลาดในทางปฏิบัตินั้นยังห่างไกลจากการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม เนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรกกฎกติกาของภาครัฐอาจจำกัดการแข่งขันในตลาด ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่มิใช่เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น ...
  • ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

   ภาวิน ศิริประภานุกูล; Pawin Siriprapanukul (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   โดยหลักการแล้ว การวิเคราะห์ระบบภาษีของประเทศใดประเทศหนึ่ง จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ควบคู่ไปกับโครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากโดยปกติแล้ว ภาษีคือแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาล ซึ่งในกรณีที่รัฐบาลมีคว ...
  • รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ 

   พรเทพ เบญญาอภิกุล; วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2556)
   นำเสนอบทสำรวจกรณีศึกษาแนวทางการกำหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสมในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร, บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในแง่ขอบเขตและโครงสร้างตลาด แนวโน้มการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บทบาทการกำกับดูแลของภาครัฐ ...
  • การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วรัญญู เสนาสุ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   กระบวนการกระจายอำนาจและหลักการปกครองตนเอง (Decentralization and Local Self-government) ส่งผลให้เกิดการขยายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน แนวความคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นของไทยจึงเกิดขึ้น ...
  • การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย 

   ภูมินทร์ บุตรอินทร์; Bhumindr Butr-indr (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ถ้าจะกล่าวว่า “ระบอบประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา” แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม ...
  • ระบบค่าปรับทางอาญา 

   อิสร์กุล อุณหเกตุ; Itsakul Unahakate (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   โทษปรับ คือโทษทางอาญาฐานหนึ่ง ซึ่งมีข้อดีในแง่ต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำกว่าโทษจำคุก คุมประพฤติ และกักบริเวณ นอกจากนี้ สังคมยังไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากโทษจำคุก และผู้กระทำผิดไม่เกิด ‘ตราบาป’ ดังนั้นการใช้โทษปรับแ ...
  • โฉนดชุมชน 

   สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   โฉนดชุมชนกลายเป็นคำพูดติดปากที่มักถูกกล่าวอ้างถึงในระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหา การจัดการที่ดินในประเทศไทยและถือเป็นนโยบายที่จับต้องได้ของรัฐบาลนายก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังจากที่มีการ ...
  • การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

   สฤณี อาชวานันทกุล; Sarinee Achavanuntakul (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจถ้าปล่อยให้เลวร้ายลงเรื่อยๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็น ‘ปัญหา’ ที่คุกคามความอยู่ดีมีสุขของสังคมเนื่องจากสินทรัพย์อย่างเช่น หลักทรัพย์และที่ดินทวีมูลค่าตามกาลเวลาความ ...
  • เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย 

   นนท์ นุชหมอน; Nondh Nuchmorn (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาภูมิทัศน์การเคลื่อนย้ายทรัพยากรอาหารทั้งภายในและระหว่างประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบไป อย่างมากด้วยแรงผลักดันทั้งจากผู้บริโภคในสังคมสมัยใหม่และจากประเทศผู้นำเข้าที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน คุณภาพและความ ...
  • การสำรวจองค์ความรู้ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย 

   ภาวิน ศิริประภานุกูล; Pawin Siriprapanukul (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   การบังคับใช้ภาษีผลได้จากทุนจะ “มุ่งจัดเก็บจากกลุ่มคนมีรายได้สูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถปรับปรุงระบบภาษีไทยให้มีลักษณะการจัดเก็บอัตราก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาษีผลได้จากทุนยังถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มร ...
  • ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   แบ๊งค์ งามอรุณโชติ; Bank Ngamarunchot (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงกันนั้นไม่ใช่ปัญหาทางกายภาพที่แยกขาดจาก “คน” หรือ “สังคม” การที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมโดยเฉพาะการทำให้เกิด “ความขัดแย้ง” เช่นเมื่อโรงงานปลดปล่อย ...