Show simple item record

ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทย

dc.contributor.authorสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์en_US
dc.contributor.authorพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-04-23T02:15:03Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:01:33Z
dc.date.available2009-04-23T02:15:03Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:01:33Z
dc.date.issued2552-02en_US
dc.identifier.isbn9789742991234en_US
dc.identifier.otherhs1546en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2320en_US
dc.description.abstractจากสาธารณสุขมูลฐานสู่สุขภาพชุมชน: ข้อเสนอสำหรับผู้กำหนดนโยบายและทีมสุขภาพชุมชน การสาธารณสุขมูลฐานเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง หลังคำประกาศ Alma Ata ในปี ค.ศ.1978 โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี ค.ศ.2000 (Health for All by the year 2000) สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นผู้นำในการดำเนินงานตามแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานอย่างกระตือรือร้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษแรกหลังคำประกาศ Alma Ata และเป็นทศวรรษที่บุคลากรสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในชนบทอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการปฏิรูปในหลายส่วนของระบบสุขภาพ บทบาทบุคลากรสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไป ด้วยภาระงานด้านบริการที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บทบาทการทำงานในชุมชนลดลงเหลือเพียงการจัดบริการพื้นฐานที่จำเป็น ในโอกาสครบสามทศวรรษการดำเนินงานตามแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ใช้โอกาสนี้ทบทวนประสบการณ์ การดำเนินงานที่ผ่านมา และพัฒนาข้อเสนอสำหรับการดำเนินงานในทศวรรษต่อไป ทั้งนี้โดยมอบหมายนักวิชาการไปทบทวนความรู้ในประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) บริการปฐมภูมิ (Primary Care และ Primary Health Care): ที่มา การใช้ และความหมาย โดย นพ.ดร.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 2) ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.ดร.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ1 และ 3) ข้อเสนอการดำเนินงานทศวรรษที่สี่ของการสาธารณสุขมูลฐานไทย โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง และท.ญ.ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ นอกจากนี้ สวรส. ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นอีก 1 คณะ เพื่อพิจารณาข้อมูลและแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการทบทวนเอกสารทั้งหมด หลังจากนั้นได้พัฒนาข้อเสนอจำนวนหนึ่งขึ้น เพื่อผู้กำหนดนโยบายและบุคลากรที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน (ในที่นี้เรียก “ทีมสุขภาพชุมชน”) ได้ใช้พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือประกอบแนวปฏิบัติต่อไปเอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูล ประเด็นต่างๆ และสรุปข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าข้อเสนอนี้จะยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น แต่หวังว่าเอกสารนี้จะช่วยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางในโอกาสต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ,แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าen_US
dc.format.extent939887 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทยen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.description.publicationเอกสารประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานีen_US
dc.identifier.callnoW84.6 ส282ท 2552en_US
dc.subject.keywordสาธารณสุขมูลฐานen_US
dc.subject.keywordสุขภาพชุมชนen_US
dc.subject.keywordระบบบริการปฐมภูมิen_US
dc.subject.keywordCommunity Healthen_US
dc.subject.keywordCommunity Health & Primary Care Expo 2009en_US
dc.subject.keywordมหกรรมสุขภาพชุมชนen_US
dc.subject.keywordPCU Expoen_US
.custom.citationสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ and พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข. "ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทย." 2552. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2320">http://hdl.handle.net/11228/2320</a>.
.custom.total_download408
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year5

Fulltext
Icon
Name: hs1546.pdf
Size: 1.080Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record