Show simple item record

ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

dc.contributor.authorชุติมา อรรคลีพันธุ์en_US
dc.contributor.authorวนิดา แก้วผนึกรังษีen_US
dc.contributor.authorจุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์en_US
dc.date.accessioned2008-10-01T03:31:09Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:54:00Z
dc.date.available2008-10-01T03:31:09Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:54:00Z
dc.date.issued2547en_US
dc.identifier.citationวารสารวิชาการสาธารณสุข 13,2(2547) : 350-361en_US
dc.identifier.issn0858-4923en_US
dc.identifier.otherDMJ50en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/246en_US
dc.description.abstractกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ริเริ่มพัฒนางานติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามาตั้งแต่ พ.ศ. 2526 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมและวิเตราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาที่เกิดขึ้นในประเทศ บทความนี้กล่าวถึงความเป็นมา และสถานการณ์ในปัจจุบันของกิจกรรมดังกล่าว ประมวลรายงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในส่วนกลางแล้ว ได้ขยายออกสู่ส่วนภูมิภาคโดยใน พ.ศ. 2535 จัดตั้งศูนย์เครือข่ายขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 22 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่ติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิด ทั้งนี้ใช้ระบบ Voluntary Spontaneous Reporting System (SRS) และ Safety Monitoring Program (SMP) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จำนวนรายงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2541-2542 พบว่า sulfamethoxazole+trimethoprim เป็นตัวยาที่มีการรายงานมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มยาที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุด ได้แก่ กลุ่ม systemic general antiinfective และส่วนใหญ่เป็นอาการที่เกิดกับผิวหนัง จากการทบทวนงานวิจัยในประเทศ พบว่า อุบัติการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.7 ถึง 22.6 ซึ่งขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ วิธีการศึกษา ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง การจัดกลุ่มบริการของโรงพยาบาล วิธีติดตามประเมินอาการ และนิยามที่ใช้ อาการไม่พึงประสงค์เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาจากการใช้ยาที่ทำให้ผู้ป่วยต้องกลับมาโรงพยาบาล โดยพบอุบัติการณ์ร้อยละ 6.4 ถึง 23.5 นอกจากนี้ ยังเป็นเหตุให้ระยะเวลาที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลยาวนานขึ้น และค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบรายงานอาการและงานวิจัยจะช่วยในการพิสูจน์อันตรายจากการใช้ยาให้แน่ชัดยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางกฎหมาย การตัดสินใจเลือกยา และลำดับความสำคัญของปัญหาจากการใช้ยาแต่ละชนิดเพื่อเฝ้าระวังควบคุมอย่างไกล้ชิดen_US
dc.format.extent2956647 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.rightsสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศen_US
dc.titleระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาen_US
dc.typeArticleen_US
dc.subject.keywordอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาen_US
dc.subject.keywordปัญหาการใช้ยาen_US
dc.subject.keywordอุบัติการณ์en_US
dc.subject.keywordค่ารักษาen_US
.custom.citationชุติมา อรรคลีพันธุ์, วนิดา แก้วผนึกรังษี and จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์. "ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา." 2547. <a href="http://hdl.handle.net/11228/246">http://hdl.handle.net/11228/246</a>.
.custom.total_download1152
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month11
.custom.downloaded_this_year121
.custom.downloaded_fiscal_year177

Fulltext
Icon
Name: 2004_DMJ50_ระบบกา ...
Size: 2.819Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record