Show simple item record

พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย

dc.contributor.authorลือชัย ศรีเงินยวงen_US
dc.contributor.authorศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์en_US
dc.contributor.authorยงยุทธ พงษ์สุภาพen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์en_US
dc.contributor.otherไม่มีข้อมูลen_US
dc.contributor.otherไม่มีข้อมูลen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-06-10T04:55:08Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:59:13Z
dc.date.available2009-06-10T04:55:08Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:59:13Z
dc.date.issued2009-02en_US
dc.identifier.isbn978-974-299-125-8en_US
dc.identifier.otherhs1564en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2530en_US
dc.description.abstractเนื้อหาหลักของเอกสารประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทบทวนแก่นสาระของสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนว่า โดยประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้ว แนวคิดของสาธารณสุขมูลฐานเปรียบได้กับคำอธิบายว่าด้วยอริยสัจของสุขภาพ แนวคิดเบื้องหลังก็ดี หรือที่อธิบายถึงลักษณะสำคัญหรือองค์ประกอบของสาธารณสุขมูลฐานก็ดี หากพิจารณาหรือตีความอย่างถูกต้อง ชัดเจน จะพบว่าแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน ไม่ใช่แนวคิดการพัฒนาสุขภาพที่ถูกค้นพบใหม่ หรือในทางตรงกันข้ามเป็นแนวคิดที่คงทนต่อการพิสูจน์ของกาลเวลา และไม่มีวันที่จะสูญหาย ตราบเท่าที่มนุษย์ยังต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สามารถสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสังคมที่ไม่เป็นตัวผลิตความเจ็บป่วยได้ เนื้อหาส่วนที่สองจะกล่าวถึงพัฒนาการของสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย เจตนาเพื่อวิเคราะห์ให้เห็นว่า สาธารณสุขมูลฐานไทย หากพิจารณาผ่านการดำรงอยู่ของแก่นสาระทางความคิด (ความเป็นธรรม การพึ่งตนเอง ความพอเพียง การพัฒนาแบบองค์รวม ฯลฯ) สาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยในฐานะจิตวิญญาณ การพัฒนาสุขภาพได้มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามเงื่อนไขทางนโยบายและการเมือง เศรษฐกิจในแต่ละยุค แต่ไม่เคยสูญหาย หากแต่แปรรูปและเปลี่ยนไปตามบริบทหรือภพภูมิ การเกิดขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วของงานสาธารณสุขมูลฐานภายใต้นโยบาย แผนงาน/โครงการของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงทศวรรษแรก ที่ติดตามด้วยการลดส่วน หดแคบลง จนมีภาพเพียงการมีอยู่ของกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อสม. กระจายอยู่ในหมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับหรือต่อเนื่องด้วยการพัฒนาสุขภาพในบริบทหรือพื้นที่อื่น การก่อตัวและขยายพื้นที่อย่างรวดเร็วของกลุ่มหรือเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพและการขับเคลื่อนอย่างมีพลังของกลุ่มประชาคม สมัชชา องค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายจิตอาสาต่างๆ ในการจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ จนเกิดเป็นพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ปี 2550 เป็นปรากฏการณ์ที่เอกสารนี้สรุปว่า การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย ได้เติบโต ขยายวงกว้างขวางขึ้น ภายใต้พื้นที่หรือภพภูมิใหม่ทางสังคม ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ภายใต้บริบทการทำงานหรืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข และมิได้ต้องผูกโยงด้วยชื่อการค้าว่า สาธารณสุขมูลฐาน เนื้อหาส่วนที่สาม บนพื้นฐานการวิเคราะห์และทบทวนข้างต้น เอกสารนี้ได้นำเสนอข้อพิจารณาถึงฐานะของสาธารณสุขมูลฐานไทยในทศวรรษที่ 4 ว่า ประการที่หนึ่ง ในการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและความท้าทายทางสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพลิกฟื้น ทบทวน เน้นย้ำ ความสำคัญของสาธารณสุขมูลฐาน ในฐานะทฤษฎีแม่บทหรือกระบวนทัศน์หลักในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพโดยรวมของประเทศ ประการที่สอง ในบริบทที่สภาพปัญหา พื้นที่ และตัวการในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศในปัจจุบันและในอนาคต ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก ตัวกระทำหลักในอดีตและปัจจุบัน คือ กระทรวงสาธารณสุข บุคลากร/วิชาชีพทางการแพทย์ และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข กลายฐานะเป็นตัวกระทำร่วมหรือกระทำรอง ขณะที่บทบาทและการมีส่วนร่วมของตัวกระทำอื่นๆ กลับมีมากและหลากหลายขึ้น ทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น ทั้งที่เป็นการขับเคลื่อนขององค์กร กลุ่มปัจเจกที่มีจิตอาสา ทั้งที่เป็นกลุ่มย่อยและเป็นเครือข่าย ฯลฯ และโดยพื้นที่การขับเคลื่อนไม่ได้จำกัดในพื้นที่สาธารณสุขหรือเริ่มต้นด้วยการแก้ปัญหาความเจ็บป่วย หากแต่เป็นเรื่องการทำมาหากิน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนาและศีลธรรม สื่อสาธารณะ ธุรกิจการค้า การเมืองภาคประชาชน ฯลฯ โดยนัยยะนี้สาธารณสุขมูลฐานในบริบทของทศวรรษใหม่ ในฐานะอุดมการณ์หรือกระบวนทัศน์แม่บทของการพัฒนาระบบสุขภาพ จึงต้องอาศัยการมองด้วยกรอบวิธีคิดที่กว้างขึ้นกว่าเดิมth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, องค์การอนามัยโลกen_US
dc.format.extent7765870 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectสาธารณสุขมูลฐานen_US
dc.subjectPrimary health careen_US
dc.subjectไทย--การบริหารสาธารณสุขมูลฐานen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleพัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทยen_US
dc.title.alternativeข้อเสนอการดำเนินงาน ทศวรรษที่สี่ของการสาธารณสุขมูลฐานไทยen_US
dc.title.alternativeทบทวนวรรณกรรม : ที่มา การใช้และความหมายบริการปฐมภูมิen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.description.publicationเอกสารประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานีen_US
dc.email.authorshlsn@mahidol.ac.then_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.callnoW84.6 ล517พ 2552en_US
dc.subject.keywordบริการปฐมภูมิen_US
dc.subject.keywordคำนิยามen_US
dc.subject.keywordcommunity health & primary care expo 2009en_US
dc.subject.keywordcommunity healthen_US
dc.subject.keywordสุขภาพชุมชนen_US
dc.subject.keywordมหกรรมสุขภาพชุมชนen_US
dc.subject.keywordPcu expoen_US
.custom.citationลือชัย ศรีเงินยวง, ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ and ยงยุทธ พงษ์สุภาพ. "พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย." 2009. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2530">http://hdl.handle.net/11228/2530</a>.
.custom.total_download232
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year20
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs1564.pdf
Size: 7.523Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record