Show simple item record

การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสมดุลระหว่างนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับนโยบายศูนย์กลางบริการสุขภาพ

dc.contributor.authorฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสนen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์en_US
dc.coverage.temporalไทยen_US
dc.date.accessioned2009-06-23T07:06:44Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-15T08:22:34Z
dc.date.available2009-06-23T07:06:44Zen_US
dc.date.available2557-04-15T08:22:34Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.otherhs1515en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2542en_US
dc.description.abstractการเคลื่อนไหวในสังคมไทยในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาปรากฏเด่นชัดมากที่สุดในพื้นที่ของการพัฒนาชนบทและการขจัดปัญหาความยากจน อย่างไรก็ตามความสนใจแสวงหาแนวทางในการประยุกต์และบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการกําหนดนโยบายสังคมเพื่อสร้างนโยบายสาธารณะให้มีความสมดุลและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนั้น อาจเป็นผลมาจากการตระหนักถึงความเชื่อมโยงและผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อกันและควรมีการเตรียมการเผชิญและจัดการกับผลกระทบเชิงนโยบายแต่เนิ่น ในยุคสมัยที่เปิดการเสรีทางการค้าและการลงทุนเป็นเรื่องที่ยอมรับกันว่าจําเป็นและสําคัญต่อความเจริญมั่นคงของสังคมนั้น ข้อถกเถียงหรือคําถามในเชิงผลกระทบทางสังคมต่อเป้าประสงค์เชิงเศรษฐกิจของนโยบายสาธารณะมักจบลงด้วยคําอธิบายที่ว่า การเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะที่มีเป้าหมายแตกต่างกันแบบยืนกันคนละขั้วความคิดนั้นดูจะเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน หรืออาจไม่ก่อให้เกิดผลอะไรมากนักเนื่องจากอุดมการณ์หรือพื้นฐานความคิดที่อยู่เบื้องหลังนโยบายนั้นมีความแตกต่างแบบสุดโต่งอยู่แล้ว ในแวดวงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายทางด้านสาธารณสุข คําถามที่ท้าทายมากที่สุด ณ ขณะนี้คือจะประสานเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชาติและผลประโยชน์จากการสร้างรายได้ที่มาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ภายใต้นโยบายศูนย์กลางบริการสุขภาพอย่างไรให้ลงรอยกันกับเป้าประสงค์ของการพัฒนานโยบายที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการของประชาชน ดังเช่น นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วัตถุประสงค์หลักของรายงานฉบับนี้คือการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการประยุกต์ใช้ในฐานะเครื่องมือในการสร้างสมดุลระหว่างนโยบายสาธารณะสองนโยบายดังกล่าว โดยสํารวจพัฒนาการและพลวัตทางความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสุขภาพและนําเสนอเครื่องมือสร้างสมดุลภายใต้กรอบความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายสาธารณะต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยen_US
dc.format.extent251542 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยen_US
dc.rightsสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectนโยบายด้านสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Public Policy and Health Impact Assessmenten_US
dc.subjectHealth Administrationen_US
dc.subjectHealth Policyen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสมดุลระหว่างนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับนโยบายศูนย์กลางบริการสุขภาพen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoWA525 ฐ341ก [2551]en_US
dc.subject.keywordเศรษฐกิจพอเพียงen_US
dc.subject.keywordนโยบายสาธารณะen_US
dc.subject.keywordหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าen_US
dc.subject.keywordนโยบายศูนย์กลางบริการสุขภาพen_US
.custom.citationฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน. "การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสมดุลระหว่างนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับนโยบายศูนย์กลางบริการสุขภาพ." 2008. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2542">http://hdl.handle.net/11228/2542</a>.
.custom.total_download782
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month4
.custom.downloaded_this_year105
.custom.downloaded_fiscal_year149

Fulltext
Icon
Name: hs1515.pdf
Size: 276.3Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record