Show simple item record

การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน

dc.contributor.advisorสำลี ใจดีen_US
dc.contributor.advisorประพจน์ เภตรากาศen_US
dc.contributor.advisorพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขen_US
dc.contributor.authorจิราพร ลิ้มปานานนท์en_US
dc.contributor.authorรัชนี จันทร์เกษen_US
dc.contributor.authorสุรัตนา อำนวยผลen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-11-12T03:30:13Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:01:40Z
dc.date.available2009-11-12T03:30:13Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:01:40Z
dc.date.issued2552-08en_US
dc.identifier.isbn9789742350413en_US
dc.identifier.otherhs1611en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2792en_US
dc.description.abstractหนังสือ “การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน” นี้ เป็นผลลัพธ์ของโครงการการจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งนอกจากการทบทวนการศึกษาแล้ว ยังมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการจัดเวทีสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีบทเรียนการทำวิจัยประสิทธิผลของยาสมุนไพร การยกระดับการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐให้ได้มาตรฐาน GMP และการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อปัญหา อุปสรรคและหาทางออกเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญการในการผลักดันยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ หนังสือเล่มนี้ได้นำข้อเสนอจากการประชุมการสัมภาษณ์ กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสมุนไพร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในระบบสาธารณสุข และคณะทำงานคัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะได้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550-2554 ต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent3207816 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันสุขภาพวิถีไทยen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการจัดการความรู้en_US
dc.subjectยาสมุนไพรen_US
dc.subjectการแพทย์แผนไทยen_US
dc.subjectสุขภาพทางเลือกen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleการจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชนen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoWB925 จ533ก 2552en_US
dc.identifier.contactno52-029en_US
dc.subject.keywordยาไทยen_US
.custom.citationจิราพร ลิ้มปานานนท์, รัชนี จันทร์เกษ and สุรัตนา อำนวยผล. "การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน." 2552. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2792">http://hdl.handle.net/11228/2792</a>.
.custom.total_download899
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year10
.custom.downloaded_fiscal_year14

Fulltext
Icon
Name: hs1611.pdf
Size: 3.350Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record