Show simple item record

แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559

dc.contributor.editorอำพล จินดาวัฒนะen_US
dc.contributor.editorฑิณกร โนรีen_US
dc.contributor.editorนงลักษณ์ พะไกยะen_US
dc.contributor.editorณิชากร ศิริกนกวิไลen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-11-25T03:25:05Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:01:52Z
dc.date.available2009-11-25T03:25:05Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:01:52Z
dc.date.issued2552-11en_US
dc.identifier.isbn9789748460949en_US
dc.identifier.otherhs1629en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2798en_US
dc.description.abstractประเทศไทยมีความพยายามผลักดันการดำเนินงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพมายาวนาน จนกระทั่งถึงปัจจุบันพบว่าประเด็นกำลังคนด้านสุขภาพมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุขในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการจัดการระบบสุขภาพของประเทศจึงได้มีการแต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวจากภาครัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนสภาวิชาชีพและองค์กรกลุ่มต่างๆ โดยมีนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เป็นประธานกรรมการดังกล่าว การจัดทำแผนยุทธศาสตร์นี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 โดยใช้กระบวนการทำงานทางวิชาการ ผนวกเข้ากับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง โดยการจัดเวทีเพื่อรับฟังความเห็น ในส่วนกลาง 1 ครั้ง และระดับภูมิภาค 2 ครั้ง การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนวิชาชีพกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และเข้าสู่กระบวนการทำเวทีประชาพิจารณ์ ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2549 รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการด้านกำลังคนต่างชาติในการประชุม Asia-Pacific Action Alliance on Human resource for Health ในเดือนตุลาคม 2549 ที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้มีการปรับปรุงจนกระทั่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสู่รัฐบาล จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เห็นชอบในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของประเทศต่อไป แผนยุทธศาสตร์นี้เป็น National strategic plan ซึ่งมีลักษณะเป็นกรอบกำหนดทิศทางการดำเนินงาน จึงไม่ปรากฏกิจกรรมเหมือนแผนโดยทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้แผนฉบับนี้เป็นร่มใหญ่เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยกำหนดให้ คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ,สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพen_US
dc.format.extent31232 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/msworden_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขen_US
dc.publisherสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพen_US
dc.rightsสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพen_US
dc.subjectกำลังคน--การวางแผนen_US
dc.subjectกำลังคนen_US
dc.subjectกำลังคนด้านสาธารณสุขen_US
dc.subjectกำลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559en_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoW76 ผ932 2552en_US
.custom.citation "แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559." 2552. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2798">http://hdl.handle.net/11228/2798</a>.
.custom.total_download354
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year7
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1629.pdf
Size: 783.9Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record