Show simple item record

กระบวนการจัดทำและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ผ่านกระบวนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

dc.contributor.authorแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพen_US
dc.contributor.otherHealth Information System Development Officeen_US
dc.date.accessioned2010-09-24T04:04:27Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:02:32Z
dc.date.available2010-09-24T04:04:27Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:02:32Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.otherhs1708en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3005en_US
dc.description.abstractในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 มีกระบวนและขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพในแต่ละด้านร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพในแต่ละด้าน เพื่อให้ทราบปัญหาส่วนขาดของระบบ 2. จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ร่างที่ 1 โดยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จากความรู้ที่ได้มาจากการทบทวนร่วมกับภาคี 3. นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ร่างที่ 1 เสนอต่อผู้บริหารหรือผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวนประมาณ 50 คน 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองให้ความเห็นและปรับแก้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ จากหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 100 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 8 กลุ่ม แล้วนำความเห็นทั้งหมดมาประมวลและปรับแก้เป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ร่างที่ 2 5. นำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ร่างที่ 2 ส่งให้กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 75 แห่ง เพื่อให้ความเห็นและปรับแก้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 6. จัดประชุมระดมสมองภาคีภาคประชาสังคมและภาคีระดับพื้นที่จำนวน 100 คน เพื่อเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และให้ความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ให้ความเห็นในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาประมวลและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ประกอบกับความเห็นจากหน่วยงานภาคีภาครัฐและภาควิชาการ เป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ร่างที่ 3 7. นำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ร่างที่ 3 ส่งให้กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคพื้นที่ เพื่อให้เตรียมความเห็นสำหรับการปรับแก้ขั้นสุดท้ายในสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ 8. จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาค สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีระดับพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 400 คน พร้อมด้วยผู้สังเกตุการณ์จำนวนหนึ่ง โดยในที่ประชุมให้ความเห็นปรับแก้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามความเห็นของกลุ่มที่แบ่งตามภาคีภาคส่วนต่างๆ จำนวน 40 กลุ่ม โดยให้มีการรับรองในแต่ละประเด็นที่มีการขอปรับแก้ พร้อมกับมีการปรับแก้ทันทีในที่ประชุมสำหรับความเห็นที่แตกต่างกัน ก็มีการจัดกลุ่มแยกออกไปเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน แล้วนำมาเสนอในที่ประชุม โดยท้ายที่สุดได้มีการรับรองมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ อันเป็นการรับรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 ซึ่งเป็นเอกสารมติ/ผนวกen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent815715 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.publisherแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectสารสนเทศทางการแพทย์en_US
dc.subjectการบริการสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleกระบวนการจัดทำและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ผ่านกระบวนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.callnoW26.5 ก218 2553en_US
dc.identifier.contactno49ข008en_US
dc.subject.keywordแผนยุทธศาสตร์en_US
dc.subject.keywordระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพen_US
.custom.citationแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ. "กระบวนการจัดทำและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ผ่านกระบวนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น." 2010. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3005">http://hdl.handle.net/11228/3005</a>.
.custom.total_download304
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year8
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1708.pdf
Size: 878.1Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record