Show simple item record

หลักสูตรและคู่มือพื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด

dc.contributor.authorอัญมณี บูรณกานนท์en_US
dc.contributor.authorทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิลen_US
dc.contributor.authorสิริพรรณ ศรีมีชัยen_US
dc.date.accessioned2010-10-05T09:13:42Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:02:31Z
dc.date.available2010-10-05T09:13:42Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:02:31Z
dc.date.issued2553-03en_US
dc.identifier.otherhs1721en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3020en_US
dc.description.abstractปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ลักษณะของปัญหามีความเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยิ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศ โดยมีความรุนแรงที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดความเสียหายตั้งแต่ ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ เศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ กล่าวคือ ปัญหายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพแนวหนึ่ง คือ การเสริมสร้างกลไกการทำงานให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับเนื้องานโดยตรง จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด จึงเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติดในทุกภาคส่วน และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน อันเป็นผลสู่ความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะทำงานและนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากทุกภูมิภาคที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรการอบรมพื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด วิชาเลือก 1 รายวิชา ในหลักสูตรปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติดต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent12099373 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยen_US
dc.publisherคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์en_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectสังคมสงเคราะห์en_US
dc.subjectยาเสพติดen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleหลักสูตรและคู่มือพื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติดen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.contactno50ข002en_US
dc.subject.keywordคู่มือen_US
dc.subject.keywordหลักสูตรen_US
.custom.citationอัญมณี บูรณกานนท์, ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล and สิริพรรณ ศรีมีชัย. "หลักสูตรและคู่มือพื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด." 2553. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3020">http://hdl.handle.net/11228/3020</a>.
.custom.total_download142
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs1721.pdf
Size: 11.83Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record