Show simple item record

กงล้อที่เคลื่อนไป 1 รอบปี (กันยายน 2552-สิงหาคม 2553) จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2 มติ7

dc.contributor.authorดารณี อ่อนชมจันทร์en_US
dc.contributor.editorวิสุทธิ บุญญะโสภิตen_US
dc.contributor.otherสถาบันสุขภาพวิถีไทยen_US
dc.contributor.otherสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.date.accessioned2010-10-28T03:25:34Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:02:45Z
dc.date.available2010-10-28T03:25:34Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:02:45Z
dc.date.issued2010-08en_US
dc.identifier.otherhs1756en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3041en_US
dc.description.abstractการส่งเสริมพัฒนางานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกของไทยเรา แม้จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๒๐ ปี จนมีแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ที่ถือเป็นเป้าหมายร่วมของคนทำงาน แต่หากให้ประเมินก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้งานด้านนี้ได้รับการยอมรับและมีที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านกฎหมาย งบประมาณ กำลังคน การขับเคลื่อนสังคมโดยกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ที่มีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานกรรมการ ได้เห็นพ้องกับคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ที่มีนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานอนุกรรมการ จึงได้พัฒนากระบวนการ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในเรื่องนี้ โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ขึ้นมารับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์เปรม ชินวันทนานนท์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีสถาบันสุขภาพวิถีไทย ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นหน่วยเลขานุการ ดำเนินการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นร่วมกับการประชุมวิชาการประจำปี ในงานมหกรรสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๒ จนมีฉันทามติร่วมกัน จำนวน ๕ เรื่อง และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงได้บูรณาการมติทั้ง ๕ เรื่องเสนอต่อเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้มีฉันทามติร่วมกันเป็นมติ ๗ ในที่สุด นับเป็นเวลาครบรอบ ๑ ปี ที่สถาบันสุขภาพวิถีไทย ทำหน้าที่เป็นกงล้อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ มติ ๗ ที่ว่าด้วยการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ด้วยการยึดหลักการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จนเกิดสิ่งดีดีตามมา สมควรที่จะบันทึกไว้เป็นบทเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเป็นเครื่องชูกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคนen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent641670 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันสุขภาพวิถีไทย ภายใต้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการแพทย์ทางเลือกen_US
dc.subjectสุขภาพทางเลือกen_US
dc.subjectการแพทย์แผนไทยen_US
dc.subjectการแพทย์พื้นบ้านen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleกงล้อที่เคลื่อนไป 1 รอบปี (กันยายน 2552-สิงหาคม 2553) จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2 มติ7en_US
dc.typeDocumenten_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.editorbwisutt@nationalhealth.or.then_US
dc.identifier.callnoWB50 ด422ก 2553en_US
dc.identifier.contactnoT53-12en_US
dc.subject.keywordสมัชชาสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.subject.keywordการดำเนินงานen_US
.custom.citationดารณี อ่อนชมจันทร์. "กงล้อที่เคลื่อนไป 1 รอบปี (กันยายน 2552-สิงหาคม 2553) จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2 มติ7." 2010. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3041">http://hdl.handle.net/11228/3041</a>.
.custom.total_download210
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1756.pdf
Size: 668.4Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record