Show simple item record

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

dc.contributor.authorวัชรา ริ้วไพบูลย์en_US
dc.contributor.authorปัทมา ศิริเวชen_US
dc.contributor.authorพรรณพิมล วิปุลากรen_US
dc.contributor.authorชาติชาย มุกสงen_US
dc.contributor.authorแพรว เอี่ยมน้อยen_US
dc.contributor.editorลัดดา ดำริการเลิศen_US
dc.contributor.editorวิภาสิริ บุญชูช่วยen_US
dc.date.accessioned2011-02-08T08:43:25Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:03:36Z
dc.date.available2011-02-08T08:43:25Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:03:36Z
dc.date.issued2553-12en_US
dc.identifier.isbn978-974-299-157-9en_US
dc.identifier.otherhs1778en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3102en_US
dc.description.abstractสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเป็นแผนงานวิจัยหนึ่งที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง มีสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นกลไกสำคัญ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการยกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สวรส. และเครือข่ายฯ ได้สนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยเน้นการพัฒนากำลังคนและระบบการจัดบริการเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยชี้ขาดคุณภาพบริการที่จะสร้างความยอมรับของประชาชนต่อรพ.สต. ในที่สุด เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยทีมนักวิชาการสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการสรุปบทเรียนและกรณีตัวอย่าง (good practice) การจัดบริการสำหรับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน ทั้งนี้คาดหวังว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่รพ.สต. จะสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพของชุมชนได้อีกทางหนึ่งควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งดำเนินงานen_US
dc.description.sponsorshipโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพen_US
dc.format.extent7016956 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectผู้พิการen_US
dc.subjectการสร้างเสริมสุขภาพen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoHV1568 ว384ก 2553en_US
dc.identifier.contactnoT53-11en_US
dc.subject.keywordคนพิการen_US
.custom.citationวัชรา ริ้วไพบูลย์, ปัทมา ศิริเวช, พรรณพิมล วิปุลากร, ชาติชาย มุกสง and แพรว เอี่ยมน้อย. "การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ." 2553. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3102">http://hdl.handle.net/11228/3102</a>.
.custom.total_download226
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs1778.pdf
Size: 8.374Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record