Show simple item record

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ

dc.contributor.editorลัดดา ดำริการเลิศen_US
dc.contributor.editorวรรณภา ศรีธัญรัตน์en_US
dc.date.accessioned2011-02-25T08:19:32Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:03:42Z
dc.date.available2011-02-25T08:19:32Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:03:42Z
dc.date.issued2553-12en_US
dc.identifier.isbn978-974-299-158-6en_US
dc.identifier.otherhs1783en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3104en_US
dc.description.abstractสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเป็นแผนงานวิจัยหนึ่งที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง มีสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นกลไกสำคัญ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการยกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สวรส. และเครือข่ายฯ ได้สนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยเน้นการพัฒนากำลังคนและระบบการจัดบริการเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยชี้ขาดคุณภาพบริการ ที่จะสร้างความยอมรับของประชาชนต่อ รพ.สต. ในที่สุด เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยทีมนักวิชาการสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการสรุปบทเรียนและกรณีตัวอย่าง (good practice) การจัดบริการสำหรับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน ทั้งนี้คาดหวังว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. จะสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งดำเนินงานen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)en_US
dc.format.extent1569973 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)en_US
dc.subjectการจัดการความรู้en_US
dc.subjectผู้สูงอายุen_US
dc.subjectการบริการสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoWT31 ก446 2553en_US
dc.identifier.contactno53-040en_US
dc.subject.keywordการบริการผู้สูงอายุen_US
.custom.citation "การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ." 2553. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3104">http://hdl.handle.net/11228/3104</a>.
.custom.total_download888
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year14
.custom.downloaded_fiscal_year23

Fulltext
Icon
Name: hs1783.pdf
Size: 1.991Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record