Show simple item record

คู่มือการทำงานชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อพัฒนางานกองทุน สปสช.ขององค์กรภาคีองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลชุมชน และเครือข่ายบริการสุขภาพ

dc.contributor.authorชะนวนทอง ธนสุกาญจน์en_US
dc.date.accessioned2012-01-10T10:54:38Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:01:15Z
dc.date.available2012-01-10T10:54:38Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:01:15Z
dc.date.issued2553-01en_US
dc.identifier.otherhs1735en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3408en_US
dc.description.abstractคู่มือการพัฒนาการทำงานชุมชนเพื่อการทำงานกองทุนสุขภาพ สปสช. ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่และภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกองทุนได้มีโอกาส 1) ทบทวนและเรียนรู้แนวคิด หลักการการทำงานชุมชน การทำงานกองทุนสุขภาพ สปสช. 2) เรียนรู้เรื่องการทำงานกองทุนจากกองทุนสุขภาพรุ่นแรกๆ และกองทุนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องที่แตกต่างในประเด็นที่แตกต่าง 3) ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการทำงานกองทุนและการทำงานชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน 4) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตนเองในการทำงานชุมชน คู่มือนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์อันเป็นผลจากการทำโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานกองทุนกองทุนสปสช.ของภาคี องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ชุมชน และเครือข่ายบริการสุขภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กระบวนการพัฒนาคู่มือฉบับนี้ ได้รับความกรุณาและข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายบริการท้องถิ่นและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตลอดจนทีมงานที่ทำงานโครงการสร้างสุขภาพในชุมชนร่วมกันตลอดมาคือ คุณวิมล โรมา คุณฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ คุณวิจิตรา ตั้งสังขะรมย์ จากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล ผู้ช่วยในการจัดทำต้นฉบับและประสานงานโครงการที่เข้มแข็งและอดทน ในฐานะผู้เขียนคู่มือฉบับนี้ จึงใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในทุกภาคี ที่เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มุมมองการทำงานที่ไม่ใช่การคัดลอกหรือแปลความจากองค์ความรู้ที่เป็นตะวันตก แต่เป็นการพัฒนาจากบริบทของสังคมไทยที่แท้จริง ผลพวงของการเขียนคู่มือฉบับนี้ทำให้ผู้เขียนพบว่าแนวทางการพัฒนาชุมชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยและสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ทำให้ผู้เขียนรู้สึกเพิ่มพูนในความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย เกิดกำลังใจ และเกิดความพยายามทั้งที่มีข้อจำกัดในภาระการทำงานที่มีอยู่ ผู้เขียนพยายามที่จะทำให้คู่มือเล่มนี้เป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชบิดาที่เราชาวมหิดลรัก เทอดทูน และนำแนวทางที่ทั้งสองพระองค์พระราชทานมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาen_US
dc.description.sponsorshipแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพen_US
dc.format.extent864768 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/msworden_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectบริการทางการแพทย์en_US
dc.subjectสาธารณสุขมูลฐานen_US
dc.subjectสุขภาพen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleคู่มือการทำงานชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อพัฒนางานกองทุน สปสช.ขององค์กรภาคีองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลชุมชน และเครือข่ายบริการสุขภาพen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoW84.6 ช329ค 2553en_US
dc.identifier.contactno51-005en_US
.custom.citationชะนวนทอง ธนสุกาญจน์. "คู่มือการทำงานชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อพัฒนางานกองทุน สปสช.ขององค์กรภาคีองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลชุมชน และเครือข่ายบริการสุขภาพ." 2553. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3408">http://hdl.handle.net/11228/3408</a>.
.custom.total_download393
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1735.pdf
Size: 9.420Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record