Show simple item record

มาตรฐาน LOINC กับระบบข้อมูลสุขภาพของไทย

dc.contributor.authorบุญชัย กิจสนาโยธินen_US
dc.contributor.authorดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์en_US
dc.contributor.authorBoonchai Kijsanayotinen_EN
dc.date.accessioned2012-03-20T06:20:01Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:00:04Z
dc.date.available2012-03-20T06:20:01Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:00:04Z
dc.date.issued2555-02en_US
dc.identifier.isbn9789742991777en_US
dc.identifier.otherhs1933en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3459en_US
dc.description.abstractประเทศไทยยังไม่มีรหัสมาตรฐานด้านการตรวจทางคลินิกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางคลินิก (Laboratory Information) ของหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ การมีรหัสมาตรฐานข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางคลินิกที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งประเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในระบบสุขภาพได้หลายหน่วยงาน หลายขนาด ทั้งเพื่อการดูแลรักษาคนไข้ เพื่อการรายงานทางระบาดวิทยา เพื่อการบริหารทรัพยากร เพื่อการบริหารจัดการการประกันสุขภาพและการเงินการคลังระบบสุขภาพหรือเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและทางสาธารณสุข ย่อมทำให้ระบบการบริการสุขภาพของประเทศมีประสิทธิภาพขึ้นทั้งด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลและทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง เห็นว่ารหัสมาตรฐานข้อมูลด้านการตรวจทางคลินิกมีความสำคัญในลำดับต้นๆ ที่ประเทศไทยควรรีบดำเนินการจัดการใหม่ขึ้น และเห็นว่ามาตรฐาน LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) เป็นมาตรฐานที่ควรเลือกใช้ในระบบข้อมูลสุขภาพ LOINC เป็นระบบชื่อและรหัสมาตรฐาน (Standard name and coding system) สากลที่ใช้ระบุชนิดของการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical Laboratory) และการตรวจทางคลินิก (Clinical Observation) เปรียบเหมือนกับภาษาที่ทำให้ระบบข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory Information Systems) และระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Records) ต่างระบบกันสามารถสื่อสารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการตรวจทางคลินิก ทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน (Interoperability) LOINC จึงเป็นมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่สำคัญในการที่จะทำให้ระบบข้อมูลสุขภาพ (Health Information Systems) ต่างๆ ทำงานร่วมกันได้ LOINC เป็นระบบรหัสมาตรฐานที่สถาบันรีเกนสทรีฟ (Regenstrief Institute) แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้พัฒนาและบำรุงรักษา เป็นระบบรหัสมาตรฐานเปิด ผู้ใช้สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ เป็นหนึ่งในมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่เป็นสากล หลายประเทศประกาศใช้เป็นมาตรฐานระดับชาติ LOINC สามารถระบุการตรวจทางคลินิกได้อย่างเฉพาะเจาะจง (uniquely identify) เนื่องจาก LOINC ใช้คุณสมบัติ (attribute) ถึง 6 แกน/ส่วนประกอบ (axis/part) ในการระบุการตรวจฯ แต่ละชนิด LOINC เวอร์ชั่น ล่าสุด (เวอร์ชั่น 2.38) ประกอบด้วยคำศัพท์ (terms/concepts) จำนวน 68,350 คำ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ 1) Laboratory 2) Clinical 3) Claim Attachment และ 4) Survey ชื่อการตรวจฯ (LOINC name) หนึ่งๆ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างน้อย 5 แกน ชื่อการตรวจฯจะมีรหัส (LOINC number) ที่เป็นตัวเลขไม่ซ้ำกัน กำกับเป็นตัวเลขเรียงลำดับ โดยไม่มีความหมายในตัวเอง ตัวเลขตัวสุดท้ายหลังสัญลักษณ์ยัติภังค์ (hyphen) เป็นเลขเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (check digit) ของเลขรหัสที่อยู่หน้าสัญลักษณ์ยัติภังค์en_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent3852101 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectข้อมูลสุขภาพen_US
dc.subjectสารสนเทศทางการแพทย์en_US
dc.subjectระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)th_TH
dc.titleมาตรฐาน LOINC กับระบบข้อมูลสุขภาพของไทยen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoW26.5 บ426ม 2555en_US
dc.subject.keywordระบบข้อมูลen_US
dc.subject.keywordระบบเทคโนโลยีสารสนเทศen_US
.custom.citationบุญชัย กิจสนาโยธิน, ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ and Boonchai Kijsanayotin. "มาตรฐาน LOINC กับระบบข้อมูลสุขภาพของไทย." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3459">http://hdl.handle.net/11228/3459</a>.
.custom.total_download277
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs1933.pdf
Size: 3.883Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record