Show simple item record

บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

dc.contributor.authorสมบูรณ์ เทียนทองen_US
dc.contributor.authorนิวัต อุณฑพันธุ์en_US
dc.contributor.authorปริญญา สันติชาติงามen_US
dc.contributor.authorสุพัฒน์ สมจิตรสกุลen_US
dc.contributor.authorสมหญิง อุ้มบุญen_US
dc.contributor.editorสมพนธ์ ทัศนิยมen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์en_US
dc.contributor.otherไม่มีข้อมูลen_US
dc.contributor.otherโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาen_US
dc.contributor.otherจ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้าen_US
dc.contributor.otherจ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้วen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์en_US
dc.date.accessioned2013-08-14T07:54:51Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:05:27Z
dc.date.available2013-08-14T07:54:51Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:05:27Z
dc.date.issued2013-06en_US
dc.identifier.isbn9789742992057en_US
dc.identifier.otherhs2068en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3884en_US
dc.description.abstractการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนางานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรภายในองค์กร โดยใช้กระบวนการในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพงาน ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองให้ดีขึ้น โดยใช้หลักฐานทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการเป็นหลัก ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำ สู่งานวิจัยและการมีการประกวดผลงาน R2R ดีเด่นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การประกวดผลงาน R2R ดีเด่นนั้น จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการทำงานวิจัยจากงานประจำ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้คนที่ทำ R2R ต่างๆ ด้วย ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการพิจารณาให้รางวัล ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ ถึงจะเป็นปีแรกของการพิจารณาให้รางวัลในกลุ่มนี้แต่ก็มีนักวิจัยสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวนไม่น้อย และเมื่อมีการทำวิจัยอย่างแพร่หลายทำให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร เอกสารฉบับนี้ได้ทำการรวบรวมผลงาน R2R ที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าที่จะได้รับการตีพิมพ์ เอกสารฉบับนี้จะเป็นฐานข้อมูล เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ ที่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่ศึกษาและนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในการพัฒนางานที่ทำนำไปสู่การขยายความรู้ ไปสู่วงกว้างen_US
dc.description.sponsorshipโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)en_US
dc.format.extent13791867 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)en_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.subjectวิจัยระบบสุขภาพ (Health System Research)th_TH
dc.titleบทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.description.publicationเอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) :ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีen_US
dc.email.authors_prinya@hotmail.comen_US
dc.email.editorsompon@kku.ac.then_US
dc.identifier.callnoW20.5 บ125 2556en_US
dc.identifier.contactno56-009en_US
dc.subject.keywordบทคัดย่อen_US
dc.subject.keywordR2Ren_US
dc.subject.keywordroutine to researchen_US
.custom.citationสมบูรณ์ เทียนทอง, นิวัต อุณฑพันธุ์, ปริญญา สันติชาติงาม, สุพัฒน์ สมจิตรสกุล and สมหญิง อุ้มบุญ. "บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน." 2013. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3884">http://hdl.handle.net/11228/3884</a>.
.custom.total_download574
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year6
.custom.downloaded_fiscal_year10

Fulltext
Icon
Name: hs2068.pdf
Size: 4.614Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record